Jongens & Meisjes Gymmen 2 - 12 jr, Free- Runnen 6+jr

&

NIEUW GO!!!! voor kinderen die hun lichaam om uiteenlopende redenen meer moeten activeren!

Algemene voorwaarden kinderfeestjes RS-LINGEWAARD

Door het invullen en akkoord button klikken van het RS-Lingewaard kinderfeestjes inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de stichting Recreatie Sport Lingewaard.


Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1. Aanmelden en opzeggen


1. Aanmelden geschiedt door het formulier op de site volledig in te vullen na de algemene voorwaarden gelezen te hebben.

2. Bij Aanmelden wordt een voorkeuze gemaakt uit 1 van de 3 feest opties, deze is na afstemming met de coördinator kinderfeestjes van RS-LINGEWAARD nog aan te passen.

3. Afmelden van een kinderfeestje kan tot 2 dagen voor de afgesproken datum. Afmelden daarna brengt €45,- kosten met zich mee.


Artikel 2. Betalingsvoorwaarden


  • Betaling van het verschuldigde bedrag voor de gekozen vorm geschied voor aanvang van het feest, contant in een gesloten enveloppe.
  • Betaling word gedaan aan de hoofdleiding van RS-LINGEWAARD die op dat moment ter plekke is.


Artikel 3. Aansprakelijkheid


1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens RS-Lingewaard die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van RS-Lingewaard als lesgever dient te worden betracht, is RS-Lingewaard niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar RS-Lingewaard feest organiseert.

2. RS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van RS-Lingewaard en of haar docenten.

3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door RS-Lingewaard is de aansprakelijkheid van RS-Lingewaard beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het feestbedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat RS-Lingewaard in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van RS-Lingewaard of haar leidinggevende ondergeschikten.

4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door RS-Lingewaard in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van RS-Lingewaard, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is RS-Lingewaard niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

5. Iedere aansprakelijkheid van RS-Lingewaard dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van RS-Lingewaard wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

b. RS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.


Artikel 4. Risicoacceptatie


1. De ouder/verzorger van de jarige is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een feest en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.

2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.


Artikel 5. Verzekeringen


1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. RS-Lingewaard adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

3. Ongeacht het feit dat RS-Lingewaard zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.


Artikel 6. Toestemming foto’s en andere beeldopnames


1. Het aangaan van deze overeenkomst met RS-Lingewaard houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens het feest maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw kind wordt getoond.

2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door RS-Lingewaard voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

3. Wilt u dat uw kind niet op foto’s of video opnames terecht komt dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen.

4. Alle opnames zullen nooit met naam of toenaam op de site geplaatst worden.

5. Natuurlijk bent u ook zelf aanwezig en kunt u zelf voor eigen gebruik foto’s en of video opnames maken.


Artikel 7. gebruik turnzaal

1. het is in de zaal niet tegestaan te eten of te drinken. Dit meot in een vand e kleedkamers geschieden.

2. het is niet teogestaan om met schoenen de zaal te betreden, ook niet door ouders of andere begeleiders.

3. Het is niet toegestaan deel te nemen aan de activiteiten zonder geschikte kleding, Gymkleding zonder ritsen/knopen en blote voeten zijn voldoende

4. Vergeet niet op de uitnodiging naar de kinderen te vermelden dat alleen deelgenomen kan worden in geschikte kleding.


Artikel 8. Slotbepalingen


1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het elektronisch invullen en akkoord button te klikken van het RS-Lingewaard kinderfeestjes inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de stichting Recreatie Sport Lingewaard.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.