Jongens & Meisjes Gymmen 2 - 12 jr, Free- Runnen 6+jr

&

NIEUW GO!!!! voor kinderen die hun lichaam om uiteenlopende redenen meer moeten activeren!

Door het invullen en akkoord button klikken van het RS-Lingewaard inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de stichting Recreatie Sport Lingewaard.


Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1. Inschrijving en opzegging

1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u verplicht het lesgeld volgens de toegestuurde factuur te voldoen.

2. Een cursus jaar bedraagt 10 maanden er word met de start en het einde van het seizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de grote vakantie van regio midden en zuid.

3. Bij RSL kunt u ten alle tijden via de opzegmodule op de website opzeggen. Alleen de opzeggingen via de betreffende module worden geaccepteerd. Opzeggen heeft een opzeg termijn van 2 maanden. De kosten voor opzeggen bedragen dan ook 2 maanden lesgeld, vanaf het moment van opzeggen, dit is inclusief administratie kosten. Alle lessen daarvoor worden ook in rekening gebracht. Het kan dus zijn dat u bijvoorbeeld na 4 lessen in het nieuwe seizoen opzegt, dan wordt er 4x het lesgeld plus 2 maanden lesgeld in rekening gebracht. Heeft u het lesgeld voor het lopende seizoen volledig betaald en komt de opzegging bij ons voor het nieuwe seizoen voor 1 juli binnen, dan is opzeggen kosteloos. Na 1 juli geldt de opzeg termijn regeling.

4. Wanneer een leerling na aanvang van het cursusjaar instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van het desbetreffende cursusjaar.

5. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Slaagt RS-Lingewaard er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten lesuren.

6. In geval van tussentijdse beëindiging is het lesgeld verschuldigd, over dat deel van het cursusjaar dat tot dat moment gevolgd had kunnen worden. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan RS-Lingewaard wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van RS-Lingewaard. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk of per mail te worden gedaan en moeten worden gericht aan RS-Lingewaard.

7. Voor peuters tot en met 4 jaar geld een afwijkende afspraak voor het beëindigen. Wanneer de peuter 4 jaar wordt en naar het basisonderwijs vertrekt kan er uitgeschreven worden. Er kan ook voor gekozen worden bij de kleutergroep verder te gaan.

8. Overstappen binnen RSL naar een andere groep of naar een samenwerkende organisatie is altijd mogelijk.


9.Overstappen naar een samenwerkende organisatie gaat altijd gepaard met verrekening van eventuele eerder betaalde lesgelden.

10. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande via de mail te worden doorgegeven aan RS-Lingewaard.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van het lesgeld geschiedt door zelfstandig overmaken van het verschuldigde lesgeld op bankrekeningnummer: NL 88 INGB 0007826433 T.N.V. stichting Recreatie Sport Lingewaard, O.V.V. de naam van de sporter die ingeschreven staat bij RSL.

2. Bij instroming van een sporter in de loop van het cursusjaar, wordt het lesgeld berekend naar verhouding van het aantal resterende lessen tot het einde van het cursusjaar.

3. U kunt zelf kiezen in hoeveel termijnen u het lesgeld overmaakt aan RSL.

4. U heeft van september tot en met mei de tijd om het volledig verschuldigde bedrag over te maken.

5. Blijkt uit de controle van RSL dat het verschuldigde lesgeld niet voor 1 juli is overgemaakt dan behoudt RSL het recht om het openstaande bedrag doormiddel van een incassobureau te innen.

6. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand via mail, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal RS-Lingewaard de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten die RS-Lingewaard in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.

7. RS-Lingewaard heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens RS-Lingewaard die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van RS-Lingewaard als lesgever dient te worden betracht, is RS-Lingewaard niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar RS-Lingewaard haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is RS-Lingewaard aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.

2. RS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van RS-Lingewaard en of haar docenten.

3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door RS-Lingewaard is de aansprakelijkheid van RS-Lingewaard beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat RS-Lingewaard in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van RS-Lingewaard of haar leidinggevende ondergeschikten.

4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door RS-Lingewaard in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van RS-Lingewaard, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is RS-Lingewaard niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

5. Iedere aansprakelijkheid van RS-Lingewaard dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van RS-Lingewaard wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

b. RS-Lingewaard is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie

1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.

2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen

1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. RS-Lingewaard adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

3. Ongeacht het feit dat RS-Lingewaard zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Klachtenregeling inzake machtsmisbruik

1. RS-Lingewaard hanteert een ‘Protocol machtsmisbruik’, dat ter inzage ligt op het kantoor van RS-Lingewaard.

2. Dit protocol treft een regeling in geval van: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en dergelijke.

3. Indien er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie, kan een klacht worden ingediend bij de vertrouwenspersoon van RS-Lingewaard, per e-mail via rsl.vertrouwenspersoon@gmail.com

4. Genoemde vertrouwenspersoon is door het bestuur van RS-Lingewaard benoemd. In geval van een klacht in het kader van ‘machtsmisbruik’ zal deze vertrouwenspersoon de betrokkene desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Zo nodig wordt de betrokkene vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van RS-Lingewaard zal vervolgens ook bij het leggen van de noodzakelijke contacten ondersteuning verlenen.

Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

1. RSL vindt het belangrijk dat ouder(s) en verzorger(s) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dat is dan ook de reden dat we in principe ervan uitgaan dat u toestemming geeft om foto’s en filmpjes te maken als toeschouwer in een training of andere activiteit. De toestemming is dan wel voor het maken van foto’s en filmpjes van uw eigen kind!

2. Deze toestemming houdt tevens in dat foto’s en/of andere beeldopnames die door trainers en RS-Lingewaard aangewezen personen gemaakt zijn, voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

3. Wilt u dat uw kind niet op foto’s of video opnames terecht komt dan dient u schriftelijk bezwaar in te dienen. Ons besluit zal dan zijn dat in de groep waarin uw zoon/dochter gymt door niemand foto’s of filmpjes gemaakt mogen worden.

4. Alle opnames zullen nooit met naam of toenaam op de site geplaatst worden.

Artikel 8. PRIVACYVERKLARING

Bij de stichting Recreatie Sport worden de persoonsgegevens zoals:

Achternaam, woonadres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum en email adres.

Uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden. Het email adres wordt ook gebruikt voor het informeren van de sporters over extra activiteiten en eventuele onvolkomenheden zoals lesuitval door omstandigheden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor die doeleinde gebruikt en zullen nooit zonder toestemming van de persoon zelf doorgegeven worden aan anderen voor welk doel dan ook.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bestuur voering van RSL. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het elektronisch invullen en akkoord button te klikken van het RS-Lingewaard inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de Stichting Gymnastische Sporten Lingewaard.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van RSL van toepassing.